none
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } }

Disclaimer

Deze website is eigendom van Waterzande BV.

Contactgegevens maatschappelijke zetel:
Sportlaan 24
4561 KZ Hulst - Nederland
Telefoon: 09 365 60 70
E-mail: waterzande@zabra.be
Ondernemingsnummer: BTW NL861821634B01

Waterzande verleent jou hierbij toegang tot www.waterzande.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Toegang

Waterzande stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot deze website te verzekeren, zonder enige garantie. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Waterzande of rechthoudende derden. Weergave, vertaling, verspreiding, overdracht, verkoop of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) of Waterzande is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Waterzande spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Waterzande. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

E-mailberichten

Alle e-mailberichten en elke bijlage daarbij kunnen informatie bevatten die bevoorrecht en vertrouwelijk is en vrijgesteld van openbaarmaking. Ze zijn bedoeld voor exclusief gebruik door de persoon of entiteit die de beoogde ontvanger is. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, openbaar maken of verspreiden is ten strengste verboden. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij u ons hiervan bij ontvangst op de hoogte te stellen en het bericht onmiddellijk te verwijderen. De inhoud van e-mails kan nimmer worden opgevat als een bevestiging of overeenkomst van welke aard dan ook. Uitsluitend ondertekende aanbiedingen of ondertekende contracten zijn juridisch bindend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Jouw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

cookies
Ook wij houden van cookies! De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze site te verbeteren. We gebruiken ook cookies om te meten hoe onze site wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer jij toestemming geeft. Cookie Policy